Franchiseavtal

Franchiseavtalet reglerar relationen mellan franchisegivare och franchisetagare och respektive parts rättigheter och skyldigheter. Franchiseavtalet är juridiskt bindande och en trygghet för alla i kedjan. Ring oss på 08 - 464 75 00 eller maila på info@franchisegroup.se

Avtalets begränsningar

Avtalet är bl.a. resultatet av arbetet med att formulera hur arbetsuppgifterna ska fördelas mellan de lokala franchisetagarna och franchisegivarens centrala supportverksamhet. Ett franchiseavtal kan aldrig ersätta ett noggrant förarbete och en genomgång av själva franchisekonceptet, arbetsfördelningen, avgiftsnivåerna, de administrativa processerna m.m.

Avtalets omfattning

Franchiseavtalet är mer omfattande än ett vanligt avtal eftersom det har som uppgift att ge en bild av det samarbete som den blivande franchisetagaren ska ta ställning till. Det är viktigt att avtalet är klart och tydligt formulerat så att det inte uppstår missförstånd.

Nyckelområden som regleras är

  • Inom vilket område franchisetagaren har rättighet och skyldighet att bedriva sin verksamhet och huruvida franchisetagaren har exklusiv rätt till området.
  • Vilka rättigheter franchisetagaren har att använda franchisegivarens varumärken och andra kännetecken och patent. Vilka begränsningar som finns för vad franchisetagaren får göra.
  • Vilka avgifter franchisetagaren betalar.
  • Hur du som franchisegivare hjälper franchisetagaren initialt, t.ex. genom utbildning.
  • Viken typ av fortlöpande support som du som franchisegivare tillhandahåller, t.ex. nationella marknadsföringskampanjer eller administrativ support.
  • Avtalstid och vad som händer i slutet av samarbetet.
  • Vad händer om någon av er vill avsluta samarbetet eller sälja verksamheten.
  • Vad som gäller i händelse av tvist.

Det finns inget standardiserat franchiseavtal eftersom benämningar, villkor och arbetssätt inom olika franchisesystem är vitt skilda beroende av vilken typ av verksamhet det är frågan om. Däremot kan man säga att vi i Sverige har utvecklat en avtalskultur inom franchising som de flesta franchiseföretag följer eller efterliknar. Denna kultur skiljer sig delvis från andra länder, t.ex. USA.

Ett bra avtal har en balans mellan båda parter. Om avtalet är för ensidigt kan det bli svårt att attrahera potentiella franchisetagare.