Hur värderar man en franchisekedja?

Och kan man värdera det på samma sätt som andra företag?

Det är nog frågeställningar som de flesta ägare har ställt sig vid tillfällen. Exempel på sådana tillfällen är när man får erbjudanden om att köpa delar eller hela företaget, börjar planering för en framtida pensionering eller helt enkelt vill veta vad som driver värdet på ens franchiseföretag.

Det finns många saker man bör hålla i minnet när man talar om hur mycket ett företag är värt, men en bra utgångspunkt är att värdering inte är detsamma som pris. Varför inte? Värdering bör ses som en beräkningsmetod för att på ett eller annat sätt komma fram till ett värde, till exempel genom att utgå ifrån historiska eller förväntade framtida resultat. En värdering bygger därför på faktaunderlag och antaganden som behandlas i en modell, som man kan diskutera och framförallt argumentera för.

Priset är enkelt uttryckt den köpeskilling som man får, eller förväntar sig att få, vid en försäljning - och som inte alltid bygger på någon särskild metod eller beräkning! Priset kan därför vara större eller mindre än värderingen, beroende på till exempel hur attraktivt ditt företag är i köparens ögon, resultatet av förhandlingarna eller hur många potentiella köpare det finns.

Vad är då egentligen vitsen med att genomföra en värdering? Vi brukar bland annat ta upp följande argument som visar på nyttan av en värdering:

  • som en kontroll på att din prisförväntan är rimlig,
  • som en bas och verktyg vid en försäljning för att diskutera och förhandla om priset, och
  • visa vad som driver värdet i ditt företag, och vad som går att påverka.

En värdering är därför i de flesta fall en mycket god hjälp under en försäljningsprocess, vare sig det gäller att sälja en minoritet, majoritet eller hela företaget.

Det finns många olika värderingsmetoder, både teoretiska och mer pragmatiska, som kan användas. Pröva att googla ordet! De kan till exempel utgå från något vinstmått, kassaflöden, omsättningar, utdelningar eller balansräkningen, baseras på historiska eller framtida utfall, eller en kombination av dessa.

Vilken värderingsmetod som är mest lämplig för ens företag varierar därför, bland annat beroende på företagsstorlek, tillväxtfas, bransch och syfte med värderingen, som kan vara att värdera en minoritetspost eller hela företaget. Valet av värderingsmetod är med andra ord viktigt. När Franchise Group Nordic genomför en företagsvärdering brukar vi därför använda både en huvudmetod och en kontrollmetod, så att vi kan jämföra resultaten och i slutändan göra en rimlig helhetsbedömning.

Skiljer sig då en värdering av en franchisekedja, eller mer precist ett franchisegivarföretag, från ett ”traditionellt” företag?

Utgångspunkten för alla värderingsmodeller är hur man ser på, eller bedömer, de grundläggande begreppen avkastning och risk för värderingsobjektet – och de hör alltid ihop! Det är därför naturligt att hävda att man värderar franchisegivarföretag på samma sätt som alla andra företag. Vi hävdar också detta, fast med det viktiga tillägget att man även får titta på ytterligare faktorer, som är specifika för just franchisegivarföretag, vad gäller synsättet på avkastning och risk. Några exempel på sådana faktorer kan vara:

  • Omsättning för hela franchisekedjan respektive franchisegivarföretaget.
  • Franchisegivarföretagets intäktsströmmar.
  • Kapitalbehov.
  • Kritiska komponenter i franchisekonceptet.
  • Lönsamhet i kedjan.
  • Justerat substansvärde.

Vilka av de franchisespecifika faktorerna som är viktigast varierar givetvis från fall till fall. Alla företag (även franchisegivareföretag!) är olika, och behöver bedömas från deras egna verksamheter och förutsättningar.

Sammanfattningsvis hävdar vi på Franchise Group Nordic att det bästa svaret på frågan ”hur mycket är ditt franchisegivarföretag värt” är att utföra en värdering, som blir grunden för din prisförväntan. I de flesta fall ökar också sannolikheten till ett attraktivt försäljningspris om försäljningsprocessen stöds av en trovärdig värdering, som kan vara genomförd av dig själv eller en tredje part. Vid genomförandet är valet av värderingsmetod viktigt, samt att värderingen också tar fasta på de franchisespecifika faktorer som är aktuella från fall till fall för att få en så trovärdig värdering som möjligt – och som går att argumentera för vid förhandlingar!

Läs mer om hur vi kan hjälpa värdera din franchisekedja!

Ring oss på 08 - 464 75 00 eller maila på info@franchisegroup.se så hjälper vi dig!